Elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring – usynlige utfordringer, gode løsninger –

Elever med hørselstap som baserer sin kommunikasjon på talespråk vil kunne oppleve spesifikke utfordringer i skolen. Læreren står overfor disse utfordringene i klasserommet som kan være vanskelig å håndtere uten kunnskap om problemstillingene.

Hørselstap er en usynlig funksjonsnedsettelse. Våre erfaringer fra arbeid med hørselshemmet ungdom og veiledning til fagpersoner viser at det kan oppleves udefinerbart for utenforstående. I tillegg ser vi at eleven selv ikke nødvendigvis setter tydelige ord på utfordringene sine og behovet for tilrettelegging. Elevene har ofte liten kunnskap om eget hørselstap og hvilke konkrete tilretteleggingsbehov de selv har. Det er derfor viktig at pedagogene som møter elevene har denne kunnskapen om mulige tilretteleggingstiltak.

Funnene i rapporten Betingelser for god inkludering i skolen for hørselshemmede elever, viser at «… det er først når læreren har nødvendig kunnskap om pedagogiske behov og tilretteleggingsmuligheter at de kan tilby relevant tilrettelegging og involvere den hørselshemmede eleven på en god måte i tilretteleggingen.» Rapporten påpeker videre at «… undervisning av denne gruppen forutsetter kjennskap om pedagogisk tilrettelegging, faglig tilrettelegging, audiologi, hørselstekniske hjelpemidler, sosiale strategier og psykososiale faktorer.»

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev (Opplæringsloven §1-3). I den overordnede delen av læreplanen står det blant annet å lese at «Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen.»

Vi tilbyr digitalt kurs for pedagogisk personale og andre som har kontakt med elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring tirsdag 21.september. I tillegg kan vi gjennomføre egne fysiske eller digitale kurs direkte til den enkelte videregående skole. Kurset gjennomføres av audiopedagog og lektor, det tar for seg ulike sider av det å ha nedsatt hørsel i skolen og konkrete grep for god tilrettelegging. Mer informasjon om kurset og påmelding her

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as gir landsdekkende veiledningstilbud til ungdom med nedsatt hørsel, samt til fylkeskommuner og kommuner. Tilbudet gis etter en avtale med Utdanningsdirektoratet og er kostnadsfritt.

Kildehenvisninger:

Opplæringslova (1998). Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Mjøen P. et al (2021) Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede. Hentet fra: https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Betingelser-for-god-inkludering-i-skole-for-h%C3%B8rselshemmede.aspx