Bruker med cochleaimplantat

Cochleaimplantat (CI)

Vi har rehabiliteringstilbud både til deg som skal få cochleaimplantat (CI) og til deg som har hatt CI en stund. Vi har også individuelle tilbud.

Tilbudet «mens vi venter» er for deg som vurderer eller venter på CI-operasjon, og tilbudet «for deg som har CI» er for deg som er operert og bruker CI i hverdagen.

«Mens vi venter»

I samarbeid med Rikshospitalet har HLF Briskeby kurs for personer som vurderer eller venter på CI-operasjon. På kurset får du informasjon om hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen, samt hva du selv kan gjøre for å få best mulig utbytte av ditt cochleaimplantat. Du møter fagfolk som veileder om utfordringer du vil møte underveis, og hvordan du kan trene på egen hånd for å lære å høre best mulig med CI. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lære å tolke det nye lydbildet og oppnå bedre taleforståelse og kommunikasjon.

Aktuelle temaer:

 • Hva skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen?
 • Forventninger og utfordringer med CI – hvordan lære å høre med CI?
 • Hvordan hjernen bearbeider og tolker lyd
 • Praktiske tips og tekniske løsninger til CI
 • Hvorfor er avspenning, stressmestring og balansetrening viktig i rehabilitering før og etter CI-operasjon?

Kurset går over to dager. HLF Briskeby dekker opphold på Gjestehuset (ekstern) på Diakonissehuset Lovisenberg for de som trenger det de dagene tilbudet varer.

«For deg som har CI»

Vil du lære mer om hva du kan gjøre for å fungere optimalt i hverdagen som CI-bruker? På gruppetilbudet «for deg som har CI» drøfter dere erfaringer fra hverdagen med CI, trener på vanskelige kommunikasjonssituasjoner og på å styrke tilliten til deg selv og din CI-hørsel. Målet er at du skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din evne til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som kompliserte og krevende.

Aktuelle temaer:

 • Tekniske hjelpemidler for CI
 • Strategier og lyttetrening som styrker din kommunikasjon
 • Sosialt liv som CI-bruker
 • Balansetrening og avspenningsøvelser for CI-brukere
 • Nedsatt hørsel, stress og mestring
 • Tiltak og virkemidler i arbeidslivet

Tilbudet består av to samlinger à tre dager. HLF Briskeby dekker opphold på Gjestehuset (ekstern) på Diakonissehuset Lovisenberg for de som trenger det de dagene tilbudet varer.

Individuelt tilbud

Hos HLF Briskeby kan kommende eller eksisterende CI-brukere få individuell oppfølging. Denne oppfølgingen skreddersys til hver enkelt ut fra deres individuelle behov, og kan omfatte bl.a. oppfølging av audiopedagog ved lydpåsetting, psykomotorisk fysioterapi, veiledning i bruk og stell av CI, veiledning om tiltak, virkemidler og rettigheter i arbeidslivet, kommunikasjonstrening med mer.

Dette er et løpende tilbud uten faste datoer. Datoer avtales individuelt. Lurer du på om dette er noe for deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Egenandel

Rehabiliteringen finansieres av Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel etter gjeldende satser (150 kr dagen). Egenandelen går på egenandelstak 2.

Søknadsprosedyre

Du må være utredet av øre-nese-hals-spesialist før henvisning. Leger på sykehus kan sende henvisning direkte til HLF Rehabilitering elektronisk/per post. Fastlege/avtalespesialist må sende henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) for godkjenning. RKE ønsker at henvisningen sendes på digipost. Legenotat og audiogram skal legges ved henvisning. OBS: Merk henvisningen med hvilket tilbud som ønskes (gruppe eller individuelt).


Prosedyre for henvisning

 • Henvis pasienten elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til Regional koordinerende enhet for vurdering.
 • Elektronisk adresse til Regional koordinerende enhet; https://register.nhn.no/ar/tjeneste/index/100082 (kan kun åpnes i Helsenett).
 • Henvisningen kan skannes inn og sendes på Digipost. Søk etter «Regional koordinerende enhet» (org.nr. 883.971.752) så får du riktig mottaker.
 • Dersom elektronisk henvisning eller Digipost ikke er tilgjengelig, kan henvisning på papir benyttes. Bruk gjerne egen mal eller dette skjemaet. Henvisningen sendes til: Regional koordinerende enhet, Bjørnemyrveien 11, 1453 BJØRNEMYR.
 • Følg gjerne disse retningslinjene for å få en god henvisning:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder
 • Henvis pasienten elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen kan sendes direkte til HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.
 • Elektronisk adresse til oss er: https://register.nhn.no/ar/tjeneste/index/143313 (kan kun åpnes i Helsenett).
 • Henvisningen kan skannes inn og sendes via Digipost. Søk etter mottaker; «HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as» (org.nr. 998.725.186).
 • Dersom elektronisk henvisning eller Digipost ikke er tilgjengelig kan henvisning på papir benyttes. Spesialisthelsetjenesten sender henvisningen til: HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as, Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO.
 • Følg gjerne disse retningslinjene for å få en god henvisning:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder


Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Du kan delta på kurset selv om du er uføretrygdet dersom du har et ønske om å komme tilbake i jobb.

Svar rehabilitering:
Gjelder ikke rehabiliteringstilbudet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:
Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner blir med på kurset. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Ja, slitenhet kan ha en sammenheng med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede bruker mer energi på å lytte gjennom hverdagen. Vi pleier å si at hørselshemmede er dobbeltarbeidende. De har en fulltidsjobb med å være skoleelev og de har en fulltidsjobb med å lytte. Hvis skolesituasjonen er dårlig tilrettelagt, teknisk utstyr ikke brukes eller det er dårlig akustikk i rommet synker taletydeligheten og det blir mer slitsomt å lytte.

Ja. Kurset er åpent for deg som går i 10. klasse.

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.

“Hørsel i et livsløpsperspektiv” er et 90-minutters undervisningsopplegg som dekker kompetansemål innen «kommunikasjon og samhandling». Undervisningen er lagt opp så elevene får kunnskap om nedsatt hørsel og får prøve å være hørselshemmede. De får kjennskap til hvordan de kommuniserer med hørselshemmede og hvordan de kan legge til rette for at kommunikasjonen fremmer helse, trivsel og velvære hos hørselshemmede. Undervisningen holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Byggebransjen ligger på topp i å melde inn støyskader til Arbeidstilsynet. For å skape bevissthet om hvordan støy påvirker oss, har vi utarbeidet et 60-minutters undervisningsopplegg, «Forebygging av støyskader». Vi kan også gi råd og veiledning til hvordan skolen med enkle grep kan senke støynivået i undervisningen. Forebygging av støyskader holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Det spiller ingen rolle om du bruker høreapparat, cochleaimplantat eller ingen av delene. Så lenge du har nedsatt hørsel og tenker at vi kan hjelpe, så kan vi komme ut til skolen din.

Det er mange elever som ønsker seg en ny start når de begynner på videregående skole. Disse velger da gjerne bort tilrettelegging og synlighet rundt hørselstapet. Det finnes flere måter vi kan hjelpe eleven på. Det vanligste er råd og veiledning til skolen om hvordan dere kan tilrettelegge best mulig innen rammene for tilpasset opplæring. Vi kan også holde lærerkurs. I tillegg kan vi snakke med eleven hvis han ønsker det.

Ja. Vi har mulighet til å gi råd og veiledning til lærling/lærebedriften og samtidig følge eleven ut i læretiden. Vanligvis samarbeider vi tett med lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret/fagopplæringen og PPOT.

Ja! Den absolutt nedre aldersgrensen er 8.-klasseelever. Har du et barn som er yngre enn det, ta kontakt så kan vi veilede deg videre til instanser som behandler barn.

Hørselshemmede bruker mye energi på å lytte gjennom hverdagen. Når lytteforholdene blir vanskelige, bruker man mer energi for å forstå det som blir sagt. For mange er denne lyttejobben så energikrevende at de velger å isolere seg. Det er viktig å fortsette å oppmuntre til å være sammen med venner. Foreslå gjerne aktiviteter hvor det er gode lytteforhold. Vi kan gi råd og veiledning til ungdommer for å hjelpe dem med å få en best mulig hverdag.