T-skjorte med tekst: Vi kan hørsel!

Om oss

HLF Rehabilitering – vi kan hørsel!

Vi er en ideell virksomhet som eies av Hørselshemmedes landsforbund (ekstern) (HLF), og driftes gjennom tre offentlige avtaler med:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) (tilpasningskurs for voksne)
 • Helse Sør-Øst (spesialiserte rehabiliteringstjenester)
 • HELFO – fritt behandlingsvalg/ tilbud til personer med svimmelhet og balanseutfordringer

Vi deler HLFs kjerneverdier:

 • Engasjement – respekt, åpenhet og brukeren i fokus
 • Kunnskap – faglig kompetanse og formidlingsglede
 • Omsorg – trygghet, mestring og inkludering

Vi er best i landet på hørsel, og jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. HLF Rehabilitering gir veiledning, kurs og rehabilitering til personer med nedsatt hørsel, tinnitus, meniere, balanseutfordringer og cochleaimplantat (CI). Vi tilbyr også kompetanseheving for personer som jobber i tilknytning til disse gruppene.

Gjennom en faglig bred og kompetent ansattgruppe holder vi oss oppdatert på forskning innen hørselsfeltet, og tilpasser stadig tilbudene våre etter erfaringer og tilbakemeldinger fra våre brukere. Vi jobber etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis, og søker hele tiden å være under utvikling for å tilpasse oss behovene til vår brukergruppe.


Organisasjonskart RUT
Bildet viser et organisasjonskart. Styret er øverste organ. Under styret ligger daglig leder. Under daglig leder ligger teamleader for utadrettede tjenester, teamleder for rehabilitering, teamleder for merkantil/kurs og avdelingen for forskning og utvikling.

Styret
Geir Lippestad
Nestleder
Kristen Lorentzen
Styremedlem
Astrid Nyquist
Styremedlem
Idar Hunstad
Styremedlem
Johan Martin Leikvoll
Styremedlem
Jan Joakimsen
Styremedlem
Viktoria Rotmo Stormo
Ansattes representant
Tone Grøttum
Styresekretær

Brukerutvalg

Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen på HLF Briskeby og bidrar til at brukernes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Utvalget involveres i saker som angår tilbud til brukerne på HLF Briskeby, og utvalgets synspunkter skal frem når sakene behandles i styret for HLF Briskeby.

Brukerutvalg
HLF Arbeidslivsutvalget, leder
Øyvind Aarud
Foreldre- og barnutvalget, nestleder/vara
Jorunn Fjermestad
Ménièreutvalget, representant
Knut M. Sørli
Tinnitusutvalget, representant
Randi Asbjørnsen
Hørselsutvalget, representant
Marit Brenneng
CI-utvalget, representant
Ikke representert
HLFU, representant

HLF Briskeby Forskning og Utvikling / FoU

FoU er en selvstendig virksomhet under HLF Briskeby kompetansesenter as og eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). FoU er en søstervirksomhet til Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

FoU ønsker å være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling, fagfeltet hørsel. FoU fokuserer både på intern dokumentasjons- og kvalitetsutvikling, og involvere seg også i ulike eksterne forskningsprosjekt innen fagfeltet.

Briskeby har over 60 års erfaring innen fagområdet hørsel. Vi samler til sammen rundt 700 personer med nedsatt hørsel/ hørselsutfordringer hvert år gjennom våre ulike tilbud skole, kurs, rehabilitering og utadrettede tjenester. I tillegg en mengde fagpersoner gjennom kompetansehevende kurs og konferanse. Dette skaper en verdifull arena og et viktig miljø for samling av erfaringer, kunnskap og videre utviklingsarbeid og forsking innen fagområdet hørsel. Gjennom deltakernes historier og innspill, fagpersonalets erfaringer og videre etablert og ny forskningsbasert kunnskap, blir nye problemstillinger reist og vi vil søke å finne svarene på disse. Spørsmål skal også stilles omkring egen praksis og vil oppstå i praksis, disse vil gi grunnlag for videre utviklingsarbeid.

Samarbeid med andre faglige og vitenskapelige miljøer vil stå sentralt. Utviklingsarbeid skal bidra til konkrete nye tiltak og tjenester for virksomhetene. Vårt mål er å skape en enklere hverdag for landets hørselshemmede og det gjør vi ved å søke etter og etablere kunnskapsbasert praksis.

FoU arbeider for tiden med følgende konkrete tema:

 • Ulike prosjekter hvorav flere med finansiering fra Stiftelsen DAM (tidligere ExtraStiftelsen)
 • Utvikling av nye prosjektsøknader
 • HLF Briskebykonferansen
 • Forskningsprosjektet RehabNytte, om effekt og nytte av rehabilitering. I samarbeid med NKRR og 17 andre private rehabiliteringssentra
 • Interne dokumentasjon – og kvalitetsutviklingsprosjekt

For spørsmål eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med FoU-medarbeider Johanne Dahll Fossen.

2019

Brisk – fremtidens skrivetolkeprogram
Prosjektet utvikler et nytt program for skrivetolking. Det nye programmet vil tilby en heldigitalisert og trådløs plattform for skrivetolking.
Prosjektleder: Anders Olsvoll
Linkes til: www.hlf.no/brisk

Min hørsel
Prosjektet gir ungdom med hørselstap tilgang til en styrt refleksjonsprosess. Dette gjennom å fortelle sin historie om eget hørselstap ved hjelp av metoden digital historiefortelling.
Prosjektleder: Vigdis Fuglerud Sveinsen
Linkes til: www.hlf.no/minhorsel

2018

Tinnitus – Riktig fokus
Prosjektet utvikler og produserer to apper med lydfiler til bruk for fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening.
Prosjektleder: Bente Ørbeck
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/tinnitus—riktig-fokus/

Tinnitus, mestringskurs for unge
Prosjektet setter fokus på tinnitus hos ungdom i alderen 15–19 år. Gjennom å utvikle og tilby mestringskurs, rustes unge med tinnitus til å mestre hverdagen med tinnitus.
Prosjektleder: Inger Kristiansen
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/tinnitus-mestringskurs-for-unge/

2015

Bli en god samarbeidspart i høretrening
Informasjonshefte for familie og nærpersoner til nye CI-brukere som skal bli øvingspartnere.
Prosjektleder: Siri Skollerud
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/bli-en-god-samarbeidspart-i-horetrening/

Vei i vellinga!
Informasjonsfilm om effekter av hørselstap i arbeidsliv og dagligliv, og med tips og råd om tiltak og virkemidler.
Prosjektleder: Tone Segtnan
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/vei-i-vellinga/

2014

For gammel til å høre?
Lage informasjonsfilm til pleiepersonell for eldre.
Prosjektleder: Ellen Dannevig Straube
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/for-gammel-til-a-hore/

Simulering av hørselstap
Lage CD som anskueliggjør forskjellige typer hørselstap i realistiske situasjoner.
Prosjektleder: Aslaug Lunde
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/simulering-av-horseltap/

Bridge for livet
Starte bridgeklubb på HLF Briskeby skole og spille i eksterne turneringer.
Prosjektleder: Øystein Hanevold
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/bridge-for-livet/

2012

Balansetrening for hørselshemmede
Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring.
Prosjektleder: Siri Skollerud
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/balansetrening-for-horselhemmede/

Innsatt og inkludert
Kartlegge omfanget av innsatte i norske fengsler med funksjonshemming med særlig fokus på hørselshemming.
Prosjektleder: Håvard Nielsen
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/innsatt-og-inkludert/

Brått Voksen
Myndiggjøring av hørselshemmede studenter til å mestre hverdagen.
Prosjektleder: Per Otto R. Dahl
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/bratt-voksen/

2011

Glem det!
Produsere og distribuere film til videregående skoler om hørselshemming.
Prosjektleder: Aslaug Lunde
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/glem-det/

Drama, dans og musikk for tunghørte
Metodisk kulturopplæring for tunghørt ungdom (16-20 år) innen drama, dans og musikk – det skal lages forestilling og film.
Morten Langrind
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/drama-dans-og-musikk-for-tunghor-ungdom/

2010

Aktivt liv – tilrettelagt ballbinge
Bygge ballbinge med innlagt teleslynge for å stimulere til økt fysisk aktivitet og deltakelse i organisert lokalidrett.
Prosjektleder: Wenche Helsingeng
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/aktivt-liv—tilrettelagt-ballbinge/

Bedre kommunikasjon med Hørekortet
Nå ut med nøkkelinformasjon til normalthørende om hvordan de best kan kommunisere med hørselshemmede.
Prosjektleder: Siri Skollerud
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/bedre-kommunikasjon-med-horekortet/

Erfaringskonferanse for CI-opererte
Prosjektet arrangerte en erfaringsutvekslingskonferanse, hvor CI-opererte unge og voksne, nærpersoner og fagpersoner satt hverandre i stevne over to dager.
Prosjektleder: Aud Eli Thjømøe
Linkes til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/erfaringskonferansee-for-ci-opererte/

2009

Høretrening i gruppe for voksne med CI
Utprøving av høretrening i gruppe som rehabiliteringsform for voksne CI-brukere.
Prosjektleder: Siri Skollerud
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/horetrening-i-gruppe-for-voksne-med-ci/

2008

Vis meg hva du sier!
Utvikle og spre kursmateriell for voksne i Norsk med tegnstøtte.
Prosjektleder: Marit Gaudernack
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/vis-meg-hva-du-sier/

Null sus – film
Produsere og distribuere informasjonsfilm om støyskadeforebygging til lærere, nærpersoner, helsepersonell og tiendeklassinger.
Prosjektleder: Ellen Dannevig Straube
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/null-sus—film/

2007

Behold jobben!
Utvikling av et helhetlig kursopplegg med hørselshemmede arbeidstakere.
Prosjektleder: Berit A. Holmlimo
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/behold-jobben/

Akustisk designguide i skolen
Kartlegge og publisere hefte med skoleeksempler for å vise vei til det gode akustiske læringsmiljø.
Prosjektleder: Morten Langrind
Link til: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/akustisk-designguide-i-skolen/

2006

Kulturreiser for hørselshemmede
Kartlegging av muligheten for å etablere et kulturreisetilbud tilrettelagt for hørselshemmede voksne.
Prosjektleder: Aud Eli Thjømøe
Link til: https://www.hlf.no/kulturreiserInfomateriell

Vi kjenner utfordringene, men også mulighetene!

Utadrettede tjenester tilbyr kompetansetjenester til ungdom med nedsatt hørsel i videregående opplæring som baserer seg på talespråklig kommunikasjon. Vi har også kurs for fagpersoner og individuell veiledning. For ungdom

Vi kan hørsel

HLF Rehabilitering tilbyr landsdekkende kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder. Fagkunnskap, erfaringsutveksling og økt innsikt i egen hørselsutfordring gir grunnlag for gode valg og nye mestringsstrategier for en bedre hverdag. Rehabilitering og kurs (pdf 1,1mb)

Hørselstap blant eldre

Med alderen blir hørselen dårligere for de aller fleste mennesker. Det er hårcellene i sneglehuset som blir borte, og det avgis ikke like mange signaler til hjernen som i yngre år. Ved siden av hørselstapet går også behandlingen av lyd saktere med årene, fordi hjernen bruker lengre tid på å sortere, bearbeide og videresende lydimpulsene. Det er derfor mange eldre sier at de hører langsommere enn før. Hørseltap blant eldre (pdf 840 kb)

Flyttebrosjyre

HLF Rehabilitering as har flyttet til Lovisenberg i Oslo, og tilbud om NAV-kurs og Helse Sør-Øst rehabilitering blir gitt der. Utadrettet avdeling som har avtale med Utdanningsdirektoratet er tett knyttet opp mot Briskeby videregående skole, er fortsatt i Lier. Flyttebrosjyre_2020 (Pdf 1,4mb)


HLF Briskebykonferansen

HLF Briskeby har siden 2010 arrangert erfaringskonferanse hver høst. Konferansene har inneholdt en blanding av foredrag/innlegg fra brukere og fagfolk. Her finner du en oversikt over tidligere konferanser (ekstern) med link til forelesningsrapporter og lignende.

HLF Briskebykonferansen 2019 handlet om nedsatt hørsel i arbeidslivet.
HLF Briskebykonferansen 2020 ble utsatt på grunn av korona-pandemien.
HLF Briskebykonferanse 2021 (ekstern)  ble avholdt i Oslo 24. november 2021.


Ledige stillinger

For tiden har vi ingen ledige stillinger.

 


Inngang til HLF Rehabilitering, Lovisenberg i Oslo
Daglig leder: Inge Bossen Thorsen

Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Du kan delta på kurset selv om du er uføretrygdet dersom du har et ønske om å komme tilbake i jobb.

Svar rehabilitering:
Gjelder ikke rehabiliteringstilbudet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:
Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner blir med på kurset. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Ja, slitenhet kan ha en sammenheng med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede bruker mer energi på å lytte gjennom hverdagen. Vi pleier å si at hørselshemmede er dobbeltarbeidende. De har en fulltidsjobb med å være skoleelev og de har en fulltidsjobb med å lytte. Hvis skolesituasjonen er dårlig tilrettelagt, teknisk utstyr ikke brukes eller det er dårlig akustikk i rommet synker taletydeligheten og det blir mer slitsomt å lytte.

Ja. Kurset er åpent for deg som går i 10. klasse.

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.

“Hørsel i et livsløpsperspektiv” er et 90-minutters undervisningsopplegg som dekker kompetansemål innen «kommunikasjon og samhandling». Undervisningen er lagt opp så elevene får kunnskap om nedsatt hørsel og får prøve å være hørselshemmede. De får kjennskap til hvordan de kommuniserer med hørselshemmede og hvordan de kan legge til rette for at kommunikasjonen fremmer helse, trivsel og velvære hos hørselshemmede. Undervisningen holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Byggebransjen ligger på topp i å melde inn støyskader til Arbeidstilsynet. For å skape bevissthet om hvordan støy påvirker oss, har vi utarbeidet et 60-minutters undervisningsopplegg, «Forebygging av støyskader». Vi kan også gi råd og veiledning til hvordan skolen med enkle grep kan senke støynivået i undervisningen. Forebygging av støyskader holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Det spiller ingen rolle om du bruker høreapparat, cochleaimplantat eller ingen av delene. Så lenge du har nedsatt hørsel og tenker at vi kan hjelpe, så kan vi komme ut til skolen din.

Det er mange elever som ønsker seg en ny start når de begynner på videregående skole. Disse velger da gjerne bort tilrettelegging og synlighet rundt hørselstapet. Det finnes flere måter vi kan hjelpe eleven på. Det vanligste er råd og veiledning til skolen om hvordan dere kan tilrettelegge best mulig innen rammene for tilpasset opplæring. Vi kan også holde lærerkurs. I tillegg kan vi snakke med eleven hvis han ønsker det.

Ja. Vi har mulighet til å gi råd og veiledning til lærling/lærebedriften og samtidig følge eleven ut i læretiden. Vanligvis samarbeider vi tett med lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret/fagopplæringen og PPOT.

Ja! Den absolutt nedre aldersgrensen er 8.-klasseelever. Har du et barn som er yngre enn det, ta kontakt så kan vi veilede deg videre til instanser som behandler barn.

Hørselshemmede bruker mye energi på å lytte gjennom hverdagen. Når lytteforholdene blir vanskelige, bruker man mer energi for å forstå det som blir sagt. For mange er denne lyttejobben så energikrevende at de velger å isolere seg. Det er viktig å fortsette å oppmuntre til å være sammen med venner. Foreslå gjerne aktiviteter hvor det er gode lytteforhold. Vi kan gi råd og veiledning til ungdommer for å hjelpe dem med å få en best mulig hverdag.