Kontor

PP- tjenestens rolle rundt hørselshemmede elever

Hørselshemmede som gruppe har lavere skolefaglig og sosialt utbytte av opplæringen enn normalthørende. Kan en tydeliggjøring av PP-tjenenestens rolle rundt hørselshemmede hjelpe?

Det er ca. 140 hørselshemmede barn pr. årskull i opplæringspliktig alder. Resultatene fra kunnskapsoppsummeringen til Kermit (2018) viser at hørselshemmede som gruppe gjør det dårligere skolefaglig enn normalthørende. En av årsakene til dette, er at undervisningen gis på premissene til den normalthørende eleven, og den hørselshemmede eleven må henge med så godt den kan.

I den sakkyndige vurderingen av elevens utbytte av den ordinære undervisningen har PP- tjenesten en sentral rolle rundt tilrettelegging for hørselshemmede elever. Det er ikke alle hørselshemmede elever som trenger spesialundervisning, etter §5-1 i Opplæringsloven, men det er viktig at det foreligger en sakkyndig vurdering etter §5-3 som beskriver de særlige behovene til eleven. Den sakkyndige vurderingen skal blant annet beskrive hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud. I motsetning til mange andre elevgrupper har hørselshemmede elever behov for både teknisk, organisatorisk og pedagogisk tilrettelegging for å få et forsvarlig utbytte av undervisningen. Det er viktig at PP-tjenesten beskriver disse tilretteleggingsbehovene grundig.

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester kan, etter avtale med Udir, gi råd og veiledning til ansatte i PP-tjenesten, videregående skole og lærebedrifter. Målet med tjenestene våre er å bidra til kompetanseheving rundt temaet hørselshemming.

I uke 21 og 22 tilbyr vi webinar for PPT om hørselshemming hos ungdom. Målsettingen med webinaret er at deltakerne skal bli kjent med hørseltap og de konsekvensene et hørselstap kan gi. I tillegg gir webinaret en innføring i hva god tilrettelegging er, og hva som er viktig å ha med i en sakkyndig vurdering.

Webinaret ledes av en audiopedagog og en hørselshemmet elev. I etterkant av webinaret arrangeres det Q&A.
Påmelding finner du her.

Kildehenvisninger:

Kermit, P. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning (1.utg.) hentet fra: https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf

Opplæringslova (1998). Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Utdanningsdirektoratet (2021, 11. januar) Veilederen spesialundervisning. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/